🚚 Besplatna dostava od 150 €

Opći uvjeti poslovanja poslovanja

tvrtke
nurolo s.r.o.
s registriranim sjedištem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Češka Republika
Broj tvrtke: 04430999
registrirano u trgovačkom registru pri Regionalnom sudu u Brnu, odjel C, broj spisa 89900
za prodaju robe putem internet trgovine koja se nalazi na internet adresi istimo.hr

1.    UVODNE ODREDBE

1.1.    Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu "Opći uvjeti poslovanja") tvrtke nurolo s.r.o., sa registriranim sjedištem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Češka Republika, Broj tvrtke: 04430999, registrirano u trgovačkom registru na Okružnom sudu u Brnu, odjel C, broj spisa 89900 (u daljnjem tekstu "Prodavatelj"), u skladu s odredbama § 1751 st. 1 Zakona br. 89/2012, s naknadnim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Građanski zakonik"), uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze u vezi s ili na temelju ugovora o kupoprodaji (u daljnjem tekstu "Ugovor o kupoprodaji") sklopljen između Prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Kupac) putem Internet trgovine Prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja Prodavatelj na web stranici koja se nalazi na internetskoj adresi istimo.cz (u daljnjem tekstu "web stranica"), putem sučelja web stranice (u daljnjem tekstu "sučelje trgovine").
1.2.    Opći uvjeti poslovanja ne odnose se na slučajeve kada je osoba koja namjerava kupiti robu od Prodavatelja pravna osoba ili osoba koja prilikom narudžbe robe djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru samostalne profesije.
1.3.    Odredbe koje odstupaju od ovih Općih uvjeta poslovanja mogu se dogovoriti u Ugovoru o kupoprodaji. Takve odredbe Ugovora o kupoprodaji imaju prednost pred odredbama Općih uvjeta poslovanja.
1.4.    Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji. Ugovor o kupoprodaji i Opći uvjeti poslovanja sastavljaju se na češkom jeziku. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen na češkom jeziku.
1.5.    Prodavatelj može izmijeniti ili dopuniti tekst Općih uvjeta poslovanja. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije Općih uvjeta poslovanja.

2.    KORISNIČKI RAČUN

2.1.    Na temelju registracije Kupca na stranici, Kupac može pristupiti njenom korisničkom sučelju. Kupac može naručiti robu sa svog korisničkog sučelja (u daljnjem tekstu „Korisnički račun“). Ukoliko web sučelje trgovine to dopušta, Kupac također može naručiti robu bez registracije direktno sa web sučelja trgovine.
2.2.    Prilikom registracije na web stranici i naručivanja robe, Kupac je dužan sve podatke unijeti točno i istinito. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene na korisničkom računu u slučaju bilo kakve promjene. Podatke koje je Kupac naveo u korisničkom računu i prilikom naručivanja robe Prodavatelj smatra točnima.
2.3.    Pristup Korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup svom Korisničkom računu.
2.4.    Kupac nije ovlašten dopustiti korištenje Korisničkog računa trećim osobama.
2.5.    Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako Kupac ne koristi svoj korisnički račun dulje od 24 mjeseca ili ako Kupac prekrši svoje obveze iz Ugovora o kupoprodaji (uključujući Opći uvjeti poslovanja).
2.6.    Kupac uzima u obzir da Korisnički račun može biti nedostupan kontinuirano, posebice u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme Prodavatelja, odnosno potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme trećih osoba.

3.    SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

3.1.    Svi prikazi robe postavljeni na web sučelju trgovine informativnog su karaktera i Prodavatelj nije dužan sklopiti Ugovor o kupoprodaji u vezi s tom robom. Odredbe § 1732 st. 2 Građanskog zakonika se ne primjenjuju.
3.2.    Web sučelje trgovine sadrži informacije o robi, uključujući cijene pojedine robe i troškove povrata robe, u slučaju da se takva roba zbog svoje prirode ne može vratiti običnom poštom. Cijene robe iskazane su s uključenim porezom na dodanu vrijednost i svim pripadajućim porezima. Cijene robe ostaju važeće sve dok su prikazane u web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi Ugovor o kupoprodaji prema pojedinačno dogovorenim uvjetima.
3.3.    Web sučelje trgovine sadrži i podatke o troškovima pakiranja i dostave robe. Podaci o troškovima pakiranja i dostave robe navedeni u web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje na području Republike Češke. Ukoliko Prodavatelj nudi besplatan prijevoz robe, preuzimanje prava na besplatni prijevoz robe od strane Kupca je uplata minimalne ukupne kupoprodajne cijene prevezene robe u iznosu navedenom u web sučelju trgovine. Ukoliko Kupac djelomično odustane od Ugovora o kupoprodaji, a ukupni iznos kupoprodajne cijene robe za koju Kupac nije odustao od ugovora ne dosegne minimalni iznos potreban za ostvarivanje prava na besplatnu isporuku robe prema prethodnom rečenice, Kupcu prestaje pravo na besplatnu dostavu robe, a Kupac je dužan platiti prijevoz robe do Prodavatelja.
3.4.    Za narudžbu robe Kupac ispunjava narudžbenicu u web sučelju trgovine. Narudžbenica sadrži osobito sljedeće podatke:
3.4.1.    o naručenoj robi (naručenu robu Kupac "stavlja" u elektroničku košaricu web sučelja trgovine),
3.4.2.    o načinu plaćanja kupoprodajne cijene robe, podatke o traženom načinu dostave naručene robe te
3.4.3.    o troškovima vezanim uz isporuku robe (u daljnjem tekstu "narudžba").
3.5 Prije slanja narudžbe Prodavatelju, Kupac ima mogućnost provjeriti i promijeniti podatke koje je Kupac unio u narudžbu, što uključuje mogućnost da Kupac sazna i ispravi pogreške nastale prilikom unosa podataka u narudžba. Kupac narudžbu dostavlja Prodavatelju klikom na gumb "Pošalji narudžbu". Podatke navedene u narudžbi Prodavatelj smatra točnima. Odmah po primitku narudžbe, Prodavatelj će Kupcu potvrditi primitak e-mailom, na e-mail adresu Kupca navedenu u Korisničkom računu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu „e-mail adresa Kupca").
3.6.    Ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, iznos kupoprodajne cijene, procijenjeni troškovi transporta), Prodavatelj ima pravo od Kupca u svakom trenutku tražiti dodatnu potvrdu narudžbe (na primjer, pisanim putem ili telefonom).
3.7.    Ugovorni odnos između Prodavatelja i Kupca uspostavlja se dostavom potvrde o prihvaćanju narudžbe, koju Prodavatelj šalje Kupcu elektroničkom poštom, na e-mail adresu Kupca. 
3.8.    Kupac je suglasan koristiti sredstva daljinske komunikacije u trenutku sklapanja Kupoprodajnog ugovora. Troškove koje Kupac ima korištenjem sredstava daljinske komunikacije u vezi sa sklapanjem Ugovora o kupoprodaji (troškovi internetske veze, troškovi telefonskog poziva) snosi Kupac i ti se troškovi ne razlikuju od osnovne cijene.

4.    CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA

4.1.    Kupac može Prodavatelju platiti cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema Ugovoru o kupoprodaji na sljedeće načine:
•    u gotovini na mjestu koje je Kupac naveo u narudžbi;
•    virmanom bez gotovine na račun Prodavatelja broj 2701959619, koji se vodi kod FIO banke, a.s. (u daljnjem tekstu "Račun Prodavatelja");
•    bezgotovinski putem ThePay sustava plaćanja;
•    bezgotovinski platnom karticom;
•    gotovinom ili platnom karticom prilikom osobnog preuzimanja na mjestu dostave.
4.2.    Uz kupoprodajnu cijenu, Kupac je dužan platiti Prodavatelju i troškove pakiranja i dostave robe u dogovorenom iznosu. Osim ako nije drugačije izričito navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove vezane uz dostavu robe.
4.3.    Prodavatelj također ne zahtijeva plaćanje predujma ili slično djelomično plaćanje od Kupca. Navedeno ne utječe na odredbe članka 4.6. Općih uvjeta poslovanja o obvezi plaćanja kupoprodajne cijene robe unaprijed.
4.4.    U slučaju plaćanja u gotovini, pouzećem ili na mjestu isporuke, kupoprodajna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupoprodajna cijena dospijeva u roku od 7 dana od sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
4.5.    U slučaju bezgotovinskog plaćanja, Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu robe uz naznaku promjenjive oznake plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca za plaćanje kupoprodajne cijene ispunjena je uplatom predmetnog iznosa na račun Prodavatelja.
4.6.    Prodavatelj ima pravo zahtijevati plaćanje pune kupoprodajne cijene prije slanja robe Kupcu, posebice ako Kupac ne dostavi dodatnu potvrdu narudžbe (članak 3.6.). Ne primjenjuju se odredbe § 2119 st. 1 Građanskog zakonika.
4.7.    Popusti na cijenu robe koje Prodavatelj nudi Kupcu ne mogu se međusobno kombinirati.
4.8.    Ukoliko je to uobičajeno u poslovnim odnosima ili ako je to određeno općeobvezujućim zakonskim propisima, Prodavatelj Kupcu izdaje fiskalni dokument - račun za izvršena plaćanja temeljem Ugovora o kupoprodaji. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Prodavatelj izdaje Kupcu fiskalni dokument (račun) nakon uplate cijene robe i šalje ga u elektroničkom obliku na e-mail adresu Kupca.

5.    ODUSTAJANJE OD UGOVORA O KUPOPRODAJI

5.1.    Kupac potvrđuje da, prema odredbama § 1837 Građanskog zakonika, nije moguće povući sljedeće vrste Ugovora o kupoprodaji: a) Ugovor o kupoprodaji za isporuku robe koja je izmijenjena prema željama kupca ili za njegovu osobu, b) Ugovor o kupoprodaji za isporuku robe koja je podložna brzom kvarenju, c) Ugovor o kupoprodaji za robu koja je nakon isporuke nepovratno pomiješana s drugom robom, d) Ugovor o kupoprodaji za isporuku robe u zatvorenu ambalažu koju je kupac izvadio iz ambalaže i ne može se vratiti iz higijenskih razloga, e) Ugovor o kupoprodaji za isporuku audio ili video zapisa ili računalnog programa, ako je njihovo originalno pakiranje oštećeno.
5.2.    Ako se ne radi o slučaju navedenom u članku 5.1 Općih uvjeta poslovanja ili drugom slučaju u kojem nije moguće odustati od Ugovora o kupoprodaji, Kupac ima pravo odustati od Ugovora o kupoprodaji u skladu sa § 1829 stavak 1. Građanskog zakonika u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe. Ukoliko je predmet Ugovora o kupoprodaji više vrsta robe ili isporuka više dijelova robe, ovaj rok teče od dana preuzimanja zadnje isporuke robe. Odustanak od Ugovora o kupoprodaji mora se dostaviti Prodavatelju u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Za odustajanje od Ugovora o kupoprodaji Kupac može koristiti model obrasca koji dostavlja Prodavatelj, a koji čini prilog Općim uvjetima poslovanja. Odustanak od Ugovora o kupoprodaji Kupac može poslati između ostalog na adresu sjedišta Prodavatelja ili na e-mail adresu Prodavatelja info@stimo.com.
5.3.    U slučaju odustajanja od Ugovora o kupoprodaji prema članku 5.2 Općih uvjeta poslovanja, Ugovor o kupoprodaji se raskida ispočetka. Kupac mora robu vratiti Prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od dostave povlačenja iz Kupoprodajnog ugovora Prodavatelju. Ako Kupac odustane od Ugovora o kupoprodaji, Kupac snosi troškove povrata robe Prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem.
5.4.    U slučaju odustajanja od Ugovora o kupoprodaji u skladu s člankom 5.2 Općih uvjeta poslovanja, Prodavatelj će vratiti sredstva primljena od Kupca u roku od četrnaest (14) dana od odustajanja od Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca na isti način kao i Prodavatelj ih je primio od Kupca. Prodavatelj također ima pravo vratiti izvršenje koje je kupac dao prilikom vraćanja robe od strane kupca ili na drugi način, ako je kupac suglasan i ako nema dodatnih troškova za kupca. Ukoliko Kupac odustane od Ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj nije dužan Kupcu vratiti primljena sredstva prije nego što mu Kupac vrati robu ili dokaže da je robu poslao Prodavatelju.
5.5.    Prodavatelj ima pravo jednostrano prebiti zahtjev za naplatu nastale štete na robi sa zahtjevom Kupca za povrat kupovnine.
5.6.    U slučajevima kada kupac ima pravo odustati od Ugovora o kupoprodaji u skladu sa § 1829 stavak 1 Građanskog zakonika, prodavatelj također ima pravo odustati od Ugovora o kupoprodaji u bilo kojem trenutku, do trenutka prihvaćanja robe. od strane Kupca. U tom slučaju Prodavatelj će Kupcu vratiti kupoprodajnu cijenu bez nepotrebnog odgađanja, u bezgotovinskom obliku na račun koji navede Kupac.
5.7.    Ako se Kupcu uz robu nudi i dar, darovni ugovor između Prodavatelja i Kupca sklopljen je uz raskidni uvjet da, ako Kupac odustane od Kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor u svezi takvog dara prestaje važiti i Kupac je dužan poklon primljen zajedno s robom vratiti Prodavatelju.

6.    PRIJEVOZ I DOSTAVA ROBE

6.1.    Ukoliko je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva Kupca, Kupac snosi rizik i sve dodatne troškove vezane uz ovaj način prijevoza.
6.2.    Ako je prema Ugovoru o kupoprodaji Prodavatelj dužan isporučiti robu na mjesto koje je Kupac naveo u narudžbi, Kupac je dužan preuzeti robu. 
6.3.    Ako je iz razloga na strani Kupca potrebno višekratno isporučiti robu ili na drugačiji način od navedenog u narudžbi, Kupac je dužan podmiriti troškove ponovne isporuke robe ili troškove povezane s s drugim načinom dostave.
6.4.    Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, Kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe te u slučaju nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. Ukoliko Kupac uoči povredu pakiranja koja ukazuje na neovlašteni upad u pošiljku, ne smije preuzeti pošiljku od prijevoznika. Ovo ne utječe na pravo Kupca na odgovornost za nedostatke proizvoda i druga prava Kupca koja proizlaze iz općeobvezujućih zakonskih propisa.
6.5.    Dodatna prava i obveze ugovornih strana tijekom prijevoza robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke Prodavatelja, ako ih Prodavatelj izda.

7.    PRAVA NA NEISPRAVNU IZVEDBU

7.1.    Prava i obveze ugovornih strana u pogledu prava iz neispravnog izvršenja uređena su odgovarajućim opće obvezujućim pravnim propisima (osobito odredbama odjeljaka 1914 do 1925, odjeljaka 2099 do 2117 i odjeljaka 2161 do 2174 Građanskog zakonika i zakona br. 634/1992 za zaštitu potrošača, s izmjenama i dopunama).
7.2.    Prodavatelj je odgovoran Kupcu da roba po primitku bude bez nedostataka. Konkretno, Prodavatelj je odgovoran Kupcu da u trenutku kada je Kupac preuzeo robu vrijedi sljedeće:
7.2.1. roba ima svojstva dogovorena između stranaka, a u nedostatku dogovora ima ona svojstva koja je Prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje je Kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju njezine reklame,
7.2.2. roba je prikladna za svrhu koju Prodavatelj deklarira za svoju uporabu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,
7.2.3. kvaliteta ili dizajn robe odgovara ugovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn utvrđen prema ugovorenom uzorku ili modelu;
7.2.4. roba je odgovarajuće količine, mjere ili težine i
7.2.5. roba odgovara zahtjevima zakonskih propisa.
7.3. Ako skriveni nedostatak postane očit unutar šest mjeseci od primitka, smatra se da je roba već bila s nedostatkom nakon primitka.
7.4.    Prodavatelj ima obveze prema neispravnoj izvedbi najmanje dok traju obveze proizvođača prema neispravnoj izvedbi. U suprotnom, Kupac ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka iste. Ako je rok u kojem se roba može koristiti naveden na prodanoj robi, na njezinoj ambalaži, u uputama priloženim uz robu ili u oglasu sukladno drugim zakonskim propisima, primjenjuju se odredbe o jamstvu kvalitete. Prodavatelj se jamstvom kvalitete obvezuje da će roba biti prikladna za korištenje u uobičajenu namjenu ili da će zadržati svoja uobičajena svojstva određeno vrijeme. Ako Kupac ima valjan prigovor prema Prodavatelju u vezi s nedostacima robe, rok za ostvarivanje prava na neispravnu izvedbu ili jamstveni rok ne teče za vrijeme u kojem Kupac ne može koristiti robu s nedostatkom.
7.5.    Odredbe iz članka 7.4. Općih uvjeta poslovanja ne odnose se na robu prodanu po nižoj cijeni ako se radi o nedostatku za koji je ugovorena niža cijena, ako se radi o istrošenosti robe uzrokovanoj njezinu normalnu uporabu, au slučaju rabljene robe zbog nedostatka koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti robe nakon prihvaćanja od strane Kupca ili ako to proizlazi iz prirode robe. Pravo na neispravnu izvedbu ne pripada kupcu, ako je kupac prije preuzimanja robe znao da roba ima nedostatak ili ako je kupac sam prouzročio nedostatak.
7.6.    Pravo odgovornosti za nedostatke proizvoda odnosi se na Prodavatelja. Međutim, ako je u potvrdi izdanoj od strane Prodavatelja o opsegu prava odgovornosti za nedostatke navedena druga osoba određena za popravak, koja se nalazi kod Prodavatelja ili na mjestu bliže Kupcu, Kupac će ostvariti svoje pravo na popravak s osobom određenom za obavljanje popravka (u smislu § 2166 Građanskog zakonika). Osim u slučajevima kada je za obavljanje popravka iz prethodne rečenice imenovana druga osoba, Prodavatelj je dužan uvažiti reklamaciju u svakoj jedinici u kojoj je moguće prihvaćanje reklamacije na asortiman prodanih proizvoda ili usluga. ili čak u sjedištu ili u uredu Prodavatelja. Prodavatelj je dužan izdati Kupcu pismenu potvrdu o tome kada je Kupac ostvario svoje pravo, koji je sadržaj prigovora i koji način rješavanja prigovora Kupac traži. Dodatno, Prodavatelj će Kupcu izdati potvrdu o datumu i načinu rješavanja prigovora, uključujući potvrdu o popravku i njegovom trajanju, ili pisano obrazloženje za odbijanje prigovora. Ova obveza odnosi se i na druge osobe koje je Prodavatelj odredio za obavljanje popravaka.
7.7.    Kupac može konkretno zatražiti pravo na odgovornost za proizvode osobno na adresi Olomoucká 1190/77, 627 00 Brno, Češka Republika, telefonom na broj +420 723 777 723 ili e-poštom na info@istimo.com.
7.8.    Kupac će obavijestiti Prodavatelja o pravu koje je odabrao nakon obavijesti o nedostatku ili bez nepotrebnog odgađanja nakon obavijesti o nedostatku. Kupac ne može mijenjati svoj izbor bez suglasnosti Prodavatelja. Ovo ne vrijedi ako je Kupac zatražio popravak kvara za koji se ispostavi da je nepopravljiv.
7.9 Ukoliko roba nema svojstva navedena u članku 7.2 Općih uvjeta poslovanja, Kupac može zahtijevati i isporuku nove robe bez nedostataka. Ako to nije neopravdano zbog prirode nedostatka, već ako se nedostatak odnosi samo na dio robe, kupac može zahtijevati samo zamjenu tog dijela, a ako to nije moguće, može odustati od ugovora. Međutim, ako je to nerazmjerno zbog prirode nedostatka, posebno ako se nedostatak može otkloniti bez nepotrebnog odgađanja, Kupac ima pravo na besplatno uklanjanje nedostatka. Kupac ima pravo isporučiti novu robu ili zamijeniti dio iu slučaju otklonjivog nedostatka, ako robu ne može pravilno koristiti zbog ponovne pojave nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U tom slučaju Kupac ima pravo odustati od ugovora. Ukoliko Kupac ne odustane od ugovora ili ako ne iskoristi svoje pravo na isporuku nove robe bez nedostataka, zamjenu dijela robe ili popravak robe, može tražiti razuman popust. Kupac ima pravo na razuman popust čak i ako mu prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti novu robu bez nedostataka, zamijeniti dijelove ili popraviti robu te ako prodavatelj ne popravi situaciju u razumnom roku ili da lijek bi Kupcu izazvalo značajne poteškoće.
7.10.    Svaka osoba koja ima pravo prema § 1923 Građanskog zakonika također ima pravo na naknadu troškova koji su namjerno nastali u ostvarivanju tog prava. Međutim, ako se pravo na naknadu štete ne ostvari u roku od mjesec dana od isteka roka u kojem se nedostatak mora prijaviti, sud neće priznati pravo ako prodavatelj prigovori da pravo na naknadu nije pravodobno ostvareno.
7.11. Dodatna prava i obveze stranaka u vezi s odgovornošću Prodavatelja za nedostatke mogu se urediti postupkom reklamacije Prodavatelja.

8.    OSTALA PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

8.1.    Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem cjelokupne kupoprodajne cijene robe.
8.2.    Što se tiče Kupca, Prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksom ponašanja u smislu § 1826 stavak 1 lit. e) Građanskog zakonika.
8.3.    Pritužbe potrošača Prodavatelj rješava putem e-mail adrese info@stimo.com. Prodavatelj će obavijesti o obradi prigovora Kupca poslati na e-mail adresu Kupca.
8.4.    Za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova proizašlih iz Ugovora o kupoprodaji odgovoran je Češki trgovački inspektorat, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, broj tvrtke: 000 20 869, internetska adresa: https: / /adr.coi.cz/cs. Platforma za online rješavanje sporova koja se nalazi na http://ec.europa.eu/consumers/odr može se koristiti za rješavanje sporova između Prodavatelja i Kupca prema Ugovoru o kupoprodaji.
8.5.    Europski potrošački centar Češke Republike, koji se nalazi na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka prema Uredbi (EU) 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive br. 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova).
8.6.    Prodavatelj je ovlašten za prodaju robe na temelju trgovačke dozvole. Prometnu inspekciju obavlja nadležni ured za trgovinu iz svog djelokruga. Ured za zaštitu osobnih podataka nadzire područje zaštite osobnih podataka. Češka trgovačka inspekcija nadzire, između ostalog, pridržavanje Zakona br. 634/1992 o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama, u definiranom području.
8.7.    Kupac ovime preuzima rizik promjene okolnosti u smislu § 1765 st. 2 Građanskog zakonika.

9.    ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1.    Prodavatelj svoju obvezu informiranja prema kupcu u smislu članka 13. Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/ EC (opća uredba o zaštiti osobnih podataka) (u daljnjem tekstu "GDPR uredba") vezanu uz obradu osobnih podataka kupca u svrhu ispunjenja Ugovora o kupoprodaji, u svrhu pregovaranja o Ugovoru o kupoprodaji i u svrhu ispunjenja javnih obveza prodavatelja ispunjava posebnim dokument.

10.    POLITIKA NEWSLETTERA I KOLAČIĆA

10.1.    Kupac je suglasan, u skladu s odredbama § 7 st. 2 Zakona br. 480/2004 o određenim uslugama informacijskog društva i o izmjenama i dopunama određenih zakona (Zakon o određenim uslugama informacijskog društva), s izmjenama i dopunama, da će Prodavatelj slati komercijalnu komunikaciju na e-mail adresu ili broj telefona Kupca. Prodavatelj ispunjava svoju obvezu informiranja Kupca u smislu članka 13. GDPR uredbe o obradi osobnih podataka Kupca u svrhu slanja komercijalnih komunikacija putem posebnog dokumenta.
10.2.    Prodavatelj svoje zakonske obveze vezane uz eventualnu pohranu kolačića na uređaj Kupca ispunjava posebnim dokumentom.

11.    DOSTAVA DOPISIVANJA

11.1.    Kupac može primati e-poštu i komunikaciju na svoju e-mail adresu.

12.    ZAVRŠNE ODREDBE

12.1.    Ako odnos uspostavljen Ugovorom o o kupoprodaji sadrži međunarodni (inozemni) element, tada su strane suglasne da je odnos uređen češkim pravom. Odabirom prava prema prethodnoj rečenici, Kupac kao potrošač nije lišen zaštite koju pružaju odredbe pravnog poretka od kojih nije moguće odstupiti ugovorom, a koje u nedostatku izbor prava, inače bi se primjenjivao prema odredbama čl. 6. st. 1. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 593/2008 od 17. lipnja 2008. o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze (Rim I).
12.2.    Ako bilo koja odredba Općih uvjeta poslovanja jest ili postane nevaljana ili neučinkovita, nevaljana odredba bit će zamijenjena odredbom čije je značenje što bliže nevaljanoj odredbi. Ništavost ili neučinkovitost odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi.
12.3.    Ugovor o kupoprodaji, uključujući Opće uvjete poslovanja, Prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije mu dostupan.
12.4.    Prilog Općim uvjetima poslovanja sastoji se od uzorka obrasca za odustanak od Ugovora o kupoprodaji.
12.5.    Kontakt podaci prodavatelja: adresa za dostavu - Olomoucká 1190/77, 627 00 Brno, Češka, adresa e-pošte info@istimo.com, broj telefona +420 723 777 723.

U Brnu 01.07.2020